Počet položek: 0 0,00 €
zmeniť jazyk sk zmeniť jazyk en

REKLAMAČNÝ PORIADOK

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tento reklamačný poriadok je súčasťou Obchodných podmienok. Tento text je tu uvádzaný iba z dôvodu uľahčenia zákazníkom vyhľadanie ich práv a povinností, ku ktorým sa nákupom na www.cigareta-shop.eu zaväzujú.

a) Všeobecné podmienky

Ako v každom obchode, tak aj v našom e-shope sa môže stať, že budete chcieť zakúpený tovar reklamovať. Hoci sa snažíme predávať iba tovar prvotriednej kvality, vždy sa môže objaviť chybný výrobok, pričom táto chyba sa prejaví až po nejakej dobe. Sme samozrejme pripravení Vám maximálne vyjsť v ústrety aj v otázkach reklamácií a pre tieto prípady platia nasledujúce reklamačné podmienky. Všetky reklamačné konanie vo vzťahu k spotrebiteľovi sa riadi Občianskym zákonníkom.

Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál k elektronickým cigaretám - teda na atomizery, clearomizery, liquidy, náplne, cartridge, tanky, náustky a podobne. Na tieto komponenty sa vzťahuje iba záruka 14 dní od prevzatia tovaru kupujúcim.

Záruka sa nevzťahuje na chyby, vzniknuté neodborným či nešetrným zaobchádzaním, upravovaním výrobku, mechanickým poškodením alebo nadmerným zaťažovaním, popr. používaním tovaru, ktorý je v rozpore s účelom zakúpeného tovaru a návodom na jeho použitie. Možnosť reklamácie taktiež zaniká v prípade, že ku chybe došlo bežným opotrebovaním, spôsobenou bežným používaním a záruka sa tiež nevzťahuje na škody spôsobené živelnou pohromou a na poškodenie tovaru pri jeho preprave od predávajúceho ku kupujúcemu.

b) Povinnosti kupujúceho - reklamácie chybného tovaru

Kupujúci je povinný prezrieť tovar ihneď po prevzatí a skontrolovať, či je nepoškodený, kompletný a bez iných chýb. Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie tovaru počas prepravy k zákazníkovi. Preto, ak je tovar poškodený dopravou, kupujúci spíše s prepravcom protokol o škode a škodu vymáha od  prepravcu, ktorý za túto škodu v plnej miere zodpovedá. Odporúčame poškodenú zásielku od dopravcu vôbec neprevziať a nechať ju vrátiť späť na adresu predávajúceho.

Tovar, ktorý reklamujete, je nutné vrátiť v pôvodnom obale, úplný, vrátane dokladu o zakúpení (faktúry), ktorý slúži zároveň ako záručný list. Ďalej je nutné priložiť sprievodný list s popisom reklamovaných chýb. Faktúra je priložená ku každej zásielke (objednanému tovaru) a táto slúži zároveň ako záručný list. Predávajúci odporúča pre reklamáciu použiť reklamačný list, ktorý je možné si stiahnuť TU.

Ak si zákazník (kupujúci) tovar neodoberá osobne, tak sa rozumie prevzatím tovaru a tým pádom aj dátum začatia plynutia záručnej doby okamih, kedy tovar kupujúci preberá od dopravcu.

Ak kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi tým, čo je uvedené na faktúre a skutočne dodaným tovarom (napríklad v druhu alebo množstve dodaného tovaru) alebo ak s dodávkou nedostane správne vyplnený dodací list či faktúru, je povinný ihneď (najneskôr však do piatich dní) podať písomnú správu na adresu predávajúceho, ktorý vyhotovil faktúru. Ak tak neurobí, hrozí mu, že na neskoršie prípadnú reklamáciu nebude braný ohľad.

c) Rozpor medzi kúpnou zmluvou a dodaným tovarom

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

d) Uplatnenie reklamácie v záručnej dobe

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať doporučene na adresu Schnnella s.r.o., Melechovská 539, 584 01 Ledeč nad Sázavou. Balíček nie je možné zaslať na dobierku, takýto nebude predávajúcim prevzatý. Odporúčame poistenie zasielaného balíčka s reklamovaným tovarom.

Tovar, ktorý reklamujete, je nutné vrátiť v pôvodnom obale, vrátane dokladu o zakúpení, ktorý slúži zároveň ako záručný list. Ďalej je nutné priložiť sprievodný list s popisom chyby. Vzor reklamačného listu je možné si stiahnuť TU.

Kupujúci je povinný do balíčka priložiť nasledujúce nevyhnutné informácie potrebné pre vybavenie reklamácie:

a) kontaktné údaje

b) názov reklamovaného výrobku

c) číslo objednávky, z ktorej sa reklamácia uplatňuje, prípadne číslo faktúry

d) čo najvýstižnejší popis chýb a ich prejavov

Kupujúci má možnosť využitia tohto Reklamačného listu.

 

K vybavovaniu reklamácií či odstúpeniu od zmluvy použite nasledujúci kontakt:

Schnella s.r.o.,

Melechovská 539

Ledeč nad Sázavou

58401

 

E-mail: info@cigareta-shop.eu

Mobil: +420 608 710 116

 

e) Povinnosť predávajúceho

O reklamácii kupujúceho predávajúci rozhodne ihneď, najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia reklamovaného tovaru a upovedomí o tom reklamujúceho formou elektronickej pošty, prípadne telefonicky. Predávajúci je povinný vydať písomný reklamačný protokol, ktorý obsahuje informácie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Predávajúci sa zaväzuje maximum oprávnených reklamácií vyriešiť nasledujúci pracovný deň po ich prevzatí, a to výmenou tovaru „kus za kus“.

 

Ak nie je možné z objektívnych dôvodov oprávnenú reklamáciu vyriešiť nasledujúci pracovný deň po jej prevzatí predávajúcim, je povinnosť predávajúceho reklamácie vrátane odstránenia chyby vybaviť bez zbytočných odkladov, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa strany nedohodnú inak.

 

f) Záručné podmienky

Dĺžka záruky je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v detaile u konkrétneho tovaru na www.cigareta-shop.eu uvedené inak, a začína sa počítať odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. Ak dôjde k výmene tovaru „kus za kus“, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

Pre tovar spotrebného charakteru s obmedzenou životnosťou ako sú batérie a odparovače (atomizery, cartomizery a iné) platí obmedzená záruka a v tomto prípade sa uplatňuje ustanovenie § 619 odst. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. (Občianskeho zákonníka), ktorý uvádza, že záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie spôsobené obvyklým užívaním veci.

 

Štandardná 6 mesačná záruka sa vzťahuje na elektrické a elektronické komponenty - teda batérie, dobíjacie adaptéry, dobíjacie puzdra PCC a pod., ak v detaile tovaru nie je uvedené inak. Životnosť batérií je stanovená na max. 300 nabíjacích cyklov.

 

Predávajúci môže po dohode s kupujúcim nahradiť chybný a prípadne neopraviteľný tovar iným tovarom s rovnakými parametrami.

 

g) Záverečné reklamačný ustanovenia

V prípade splnenia vyššie uvedených podmienok garantujeme maximálne urýchlenie reklamácie a jej vybavenie formou výmeny tovaru či vrátenie peňazí.

Reklamáciu nie je možné uplatniť na chyby atomizeru, ktoré vznikli použitím neoriginálnych náplní či e-liquidov, ktoré užívateľ zakúpil inde než od firmy Schnella s.r.o. Na trhu sú aj náplne a e-liquidy s agresívnejším zložením, ktoré môžu poškodiť atomizer. Všetky náplne a e-liquidy predávané firmou Schnella s.r.o. sú určené do elektronických cigariet predávaných touto firmou.